نشریه علوم زراعی ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
اسامی سردبیران مجله از ابتدا تا کنون:
1- دکتر قربان نورمحمدی (استاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران)  (1383- 1377)
2- مهندس یوسف عرشی (دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر) (1385- 1383)
3- دکتر محمدرضا جلال کمالی (محقق ارشد گندم CIMMYT) (1387- 1385)
4- دکتر مسعود اصفهانی (دانشیار دانشگاه گیلان) (1387 تا کنون)

 
اسامی مدیران مسئول مجله از ابتدا تاکنون:
1-  دکتر سید ابوالحسن هاشمی دزفولی (سال 1377 جلد 1 شماره 1)
2-دکتر اسلام مجید هروان (سال 1377 از جلد 1 شماره 1 تا سال 1379 جلد 2 شماره 1)
3- دکتر عباس سعیدی (از سال 1379 جلد 2 شماره 2 تا سال 1381 جلد 3 شماره 2)
4- دکتر بهزاد قره‌یاضی (از سال 1381 جلد 4 شماره 3 تا سال 1383 جلد 6 شماره 3)
5- دکتر محمد رضا جلال کمالی (از سال 1383 جلد 6 شماره 4 تا سال 1385 جلد 8 شماره 3)
6- دکتر سید عطاءاله سیادت (ازسال 1385 جلد 8 شماره 4 تا سال 1393 جلد 16 شماره 4)
7- دکتر بهزاد قره‌یاضی (از سال 1394 جلد 17 شماره 1 تا  کنون)


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.40.31.fa
برگشت به اصل مطلب