نشریه علوم زراعی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
اثر تاریخ کاشت تابستانه بر رشد و عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا (Glycine max) در شرایط شمال استان خوزستان
سیداحمد کلانتراحمدی

اثر محلول پاشی دودآب گیاهی بر رشد و عملکرد دانه ارقام گندم (Triticum aestivum) در شرایط دیم
آمنه اکبرزاده شرفی، سعید جلالی هنرمند، حمیدرضا چقازردی و محمداقبال قبادی

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا (Vicia faba) با استفاده از روش GGE بای پلات
فاطمه شیخ، حسین آسترکی، خالد میری و رضا سخاوت

اثر گیاهان پوششی بر مهار علف های هر ز و رشد عملکرد دانه ذرت (Zea mays)
علیرضا قلیزاده، علی عبادی، احمد توبه، مسعود هاشمی، شکراله اصغری و فاطمه احمدنیا

مقایسه عملکرد وش و کیفیت الیاف ارقام ایرانی و خارجی پنبه تارمتوسط (Gossypium hirsutum)
هادی نجات نژاد، آیدین حمیدی، محمدمهدی رحیمی، مهدی حسینی فرهی و عبدالصمد کلیدری

حافظه تنش خشکی و ارتباط آن با تغییرات موفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی در گیاهان زراعی
فاطمه سعیدنیا و رسمیه وحید 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find-1.121.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب