نشریه علوم زراعی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
۱- اثر تاریخ کاشت در برخی خصوصیات کمی و کیفی کاملینا (Camelina sativa L. Crantz)
محمد اسماعیل احمدیان کوشکقاضی و مهدی مدن دوست

۲- بررسی بیان ژنهای
TaNIP و  TaSCتحت تنش شوری و سالیسیلیک اسید درگندم نان (Triticum aestivum L.)
سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده

۳- تغییرات در کیفیت آرد و ویژگی‏های رئولوژیکی خمیر تحت تأثیر زمان و شرایط نگهداری برای ارقام مختلف گندم نان پس از برداشت
فریبا نقی ‏پور، گودرز نجفیان، محسن اسماعیل ‏زاده مقدم

۴- ارزیابی مدل
APSIM-Wheat در شبیه­سازی فنولوژی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در دیم­زارهای غرب و شمال­غرب ایران
محمد خیری، جعفر کامبوزیا

۵- تجزیه‌ و تحلیل ترنسکریپتوم با رهیافت شبکه در دو ژنوتیپ ذرت (
Zea mays L.) با واکنش متفاوت به تنش شوری
طاهر محصلی، سارا دژستان و رضا درویش زاده

۶- جنبه های مختلف سازگاری به خشکی در گراس­های سردسیری (مقاله مروری)
فاطمه پیرنجم الدین و محمد مهدی مجیدی

۷- ایجاد گروه‌های هتروتیک برای به نژادی هیبرید گیاهان زراعی: مرور منابع با تاکید بر گیاهان علوفه‌ای
آقافخر میرلوحی، مژگان ابطحی و محمد مهدی مجیدی

۸- نشانگرهای ریزماهواره  مرتبط با صفات زراعی-ریختی درگندم‌ اینکورن
Triiticum boeoticum L.
محمد مهدی پورسیاه‌بیدی، کیانوش چقامیرزا، صحبت بهرامی‌نژاد، علی اشرف مهرابی

۹- تجزیه ژنتیکی صفات ریخت‌شناسی و زراعی گندم دوروم با استفاده از تجزیه میانگین و تجزیه واریانس نسل‌ها در شرایط نرمال و تنش خشکی انتهای فصل

راشین طاهری، زهرا خدارحم‏پور، منوچهر خدارحمی و  محمد مرادی

۱۰- تحلیل گرافیکی پایداری عملکرد دانه جهت گزینش لاین‌های امیدبخش برتر جو
(Hordeum vulgare L.) در مناطق معتدل
مجید طاهریان، حمید رضا نیکخواه، رضا اقنوم، محمد شریفی‌الحسینی، مهرداد محلوجی،منوچهر طاهری و علی طباطبایی، فضل‌اله حسنی

۱۱- ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط با بهره گیری از شاخص­های 
WAASB و WAASBYدر آزمایش چند محیطی مقایسه عملکرد ژنوتیپ های عدس
امین نامداری، پیام پزشکپور، اصغر مهربان امیر میرزایی و بهروز واعظی


۱۲- اثر گیاهان پوششی و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن  در سیب زمینی (Solanum tuberosum)
شایسته صدرا، غلامرضا محمدی و فرزاد مندنی

۱۳- کارایی علف­کش­های خاک­کاربرد برای کنترل علف‌های هرز نخود دیم و تاثیر باقی‌مانده آن‌ها بر رشد و عملکرد گندم در تناوب زراعی
فرزاد احمدی، ایرج نصرتی، سید کریم موسوی و پیمان ثابتی

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.121.34.fa
برگشت به اصل مطلب