نشریه علوم زراعی ایران- فرآیند و فلودیاگرام داوری
فرآیند، بازه زمانی و فلودیاگرام داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
۱- دریافت مقاله و بررسی اولیه آن از نظر تطابق داشتن با دستورالعمل آماده سازی مقاله، عضویت ارسال کننده (نگارنده مسئول مکاتبات) در انجمن، تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع. در صورت عدم رعایت این موارد، مقاله برای اصلاح و یا تکمیل مدارک به ارسال کننده (نگارنده مسئول مکاتبات) برگشت داده خواهد شد.
 
مقاله الزاما باید توسط نگارنده مسئول مکاتبات در وبگاه نشریه بارگذاری شود. دفتر نشریه ارسال کننده مقاله را نگارنده مسئول مکاتبات تلقی خواهد کرد و مکاتبات بعدی با ایشان انجام خواهد شد. و مراحل داوری صرفا به صورت مختصر به اطلاع سایر نگارندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نگارنده مسئول مکاتبات مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نگارندگان همکار مقاله معذور است.
۲- در صورت تکمیل بودن پرونده، میزان تناسب مقاله با محورهای موضوعی نشریه، توسط سردبیر ارزیابی می‌شود. در صورت منفی بودن نتیجه ارزیابی اولیه، عدم پذیرش مقاله ظرف یک هفته به ارسال کننده اعلام می‌شود. در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی اولیه، مقاله ظرف یک هفته توسط اعضای گروه دبیران نشریه از نظر ارزش انتشاراتی بررسی شده و چنانکه مقاله در این مرحله مورد پذیرش قرار نگیرد، بررسی آن متوقف و عدم اولویت آن به ارسال کننده مقاله اعلام می‌شود. در صورت مثبت بودن نظر گروه دبیران مبنی بر دارا بودن ارزش انتشاراتی، وصول مقاله به ارسال کننده (نگارنده مسئول مکاتبات) اعلام خواهد شد.
۳- مقاله جهت تعیین داور در جلسه گروه دبیران نشریه طرح و از بین داوران صاحب نظر متخصص، ده نفر جهت داوری انتخاب و مقاله به سه تا پنج نفر از داوران ارسال می‌شود. در صورت تأخیر یا انصراف یک یا چند نفر از داوران، مقاله برای سایر داوران منتخب ارسال خواهد شد. امکان ارسال مقاله به داور پیشنهادی نگارنده مسئول مکاتبات نیز وجود دارد. داوری مقالات از هر دو طرف به صورت بی‌نام انجام می‌شود.
۴- پس از وصول نظرات داوران و طرح نتایج داوری در جلسه گروه دبیران، در صورت تایید کلیات مقاله و وجود امکان اعمال اصلاحات پیشنهادی داوران، مقاله جهت اعمال اصلاحات و ارائه توضیحات تکمیلی برای نگارنده ارسال می‌شود. در صورت منفی بودن نتایج داوری، موضوع در جلسه گروه دبیران نشریه طرح و در صورت منفی بودن نظر اکثریت اعضا رد و به نگارنده مسئول مکاتبات اعلام می‌شود. گروه دبیران در این مرحله و هر مرحله در رد و یا قبول مقاله و اعمال هرگونه اصلاحات مجاز است.
مهلت نگارنده برای اعمال اصلاحات پیشنهادی داوران حداکثر یک ماه است و در صورت تاخیر بدون دلیل موجه، مقاله مختومه و از چرخه داوری خارج خواهد شد. در موارد خاص و با ذکر دلیل و تایید مراتب توسط گروه دبیران، امکان افزایش مهلت انجام اصلاحات وجود دارد. 
بازه زمانی مطلوب برای ارزیابی و انتشار مقاله در نشریه علوم زراعی ایران پنج ماه است. بدیهی است اقدام به موقع نگارنده مسئول مکاتبات در اعمال اصلاحات پیشنهادی داوران، باعث تسریع فرایند ارزیابی مقاله خواهد شد.
۵- پس از وصول نسخه اصلاح شده مقاله و احراز اعمال اصلاحات پیشنهادی داوران در جلسه گروه دبیران نشریه، نسخه اصلاح شده مقاله و توضیحات تکمیلی نگارنده جهت تطبیق به یک نفر از داوران منتخب گروه دبیران ارسال خواهد شد.
۶- پس از وصول نظرات داور تطبیق دهنده، نتیجه در جلسه گروه دبیران نشریه طرح و در صورت تایید اعمال اصلاحات توسط داور تطبیق دهنده، مقاله توسط گروه دبیران تایید و پذیرش آن توسط سردبیر صرفا به نگارنده مسئول مکاتبات مقاله اعلام خواهد شد. در صورتی که بنا بر نظر داور تطبیق دهنده اعمال اصلاحات بیشتری مورد نیاز باشد، مقاله برای نوبت دوم (صرفا یک نوبت) جهت اعمال اصلاحات و ارائه توصیحات تکمیلی به نگارنده مسئول مکاتبات بازگردانده خواهد شد. مهلت نگارنده برای اعمال اصلاحات پیشنهادی داور تطبیق دهنده حداکثر یک ماه است. در صورت تایید اعمال اصلاحات توسط داور تطبیق دهنده، مقاله توسط گروه دبیران تایید و پذیرش آن توسط سردبیر صرفا به نگارنده مسئول مکاتبات مقاله اعلام خواهد شد.  
۷- نگارنده مسئول مکاتبات پس از اطلاع از پذیرش مقاله، اصل رسید واریز دو میلیون ریال به حساب انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران را به دفتر نشریه ارسال و فایل تصویر آن را در وبگاه نشریه بارگذاری خواهد کرد.
با توجه به رویه جدید ارزیابی مجلات علمی- پژوهشی توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ضرورت اخذ شناسه الکترونیکی (DOI) برای کلیه مقالات منتشر شده در مجله علوم زراعی ایران و بر اساس مصوبه هیات محترم مدیره انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، مبلغ دو میلیون ریال جهت پوشش هزینه‌های انتشار از نگارندگان مقالات اخذ می شود. این مبلغ پس از طی مراحل داوری و پذیرش نهایی مقاله اخذ خواهد شد.
۸- مقالات پس از تأیید گروه دبیران به ترتیب تاریخ پذیرش و تاریخ وصول، در نوبت چاپ قرار می‌گیرند.
۹- مقالات پذیرش شده هر شماره قبل از انتشار، توسط سردبیر ویراستاری و توسط دفتر نشریه صفحه آرایی خواهند شد. مقالات، قبل از انتشار جهت بازبینی نهایی مفاد آنها برای نگارنده مسئول مکاتبات ارسال و پس از تایید ایشان، برای انتشار اقدام خواهد شد.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.117.19.fa
برگشت به اصل مطلب