نشریه علوم زراعی ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
اسامی سردبیران مجله از ابتدا تا کنون:
۱- دکتر قربان نورمحمدی (استاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران)  (۱۳۸۳- ۱۳۷۷)
۲- مهندس یوسف عرشی (دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر) (۱۳۸۵- ۱۳۸۳)
۳- دکتر محمدرضا جلال کمالی (محقق ارشد گندم CIMMYT) (۱۳۸۷- ۱۳۸۵)
۴- دکتر مسعود اصفهانی (استاد دانشگاه گیلان) (۱۳۸۷ تا کنون)

 
اسامی مدیران مسئول مجله از ابتدا تاکنون:
۱-  دکتر سید ابوالحسن هاشمی دزفولی (سال ۱۳۷۷ جلد ۱ شماره ۱)
۲-دکتر اسلام مجید هروان (سال ۱۳۷۷ از جلد ۱ شماره ۱ تا سال ۱۳۷۹ جلد ۲ شماره ۱)
۳- دکتر عباس سعیدی (از سال ۱۳۷۹ جلد ۲ شماره ۲ تا سال ۱۳۸۱ جلد ۳ شماره ۲)
۴- دکتر بهزاد قره‌یاضی (از سال ۱۳۸۱ جلد ۴ شماره ۳ تا سال ۱۳۸۳ جلد ۶ شماره ۳)
۵- دکتر محمد رضا جلال کمالی (از سال ۱۳۸۳ جلد ۶ شماره ۴ تا سال ۱۳۸۵ جلد ۸ شماره ۳)
۶- دکتر سید عطاءاله سیادت (ازسال ۱۳۸۵ جلد ۸ شماره ۴ تا سال ۱۳۹۳ جلد ۱۶ شماره ۴)
۷- دکتر بهزاد قره‌یاضی (از سال ۱۳۹۴ جلد ۱۷ شماره ۱ تا  کنون)


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.40.31.fa
برگشت به اصل مطلب