مجله علوم زراعی ایران- شرایط و ضوابط انتشار مقاله
شرایط و ضوابط انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای تهیه مقاله راهنمای تهیه مقاله برای "مجله علوم زراعی ایران" "مجله علوم زراعی ایران" مقاله های تحقیقی تهیه شده در زمینه علوم زراعت و اصلاح نباتات (زراعت، اصلاح نباتات، ژنتیک، فیزیولوژی، اکولوژی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی و رشته های مرتبط با این علوم) را که به زبان فارسی نوشته شده و به هیچ مجله ای جهت چاپ ارسال نشده و قبلاً نیز در هیچ مجله ای انتشار نیافته باشند، با رعایت نکات زیر جهت چاپ در مجله می پذیرد.
 
مکاتبه کننده محترم تکمیل فرم تعهدنامه نگارندگان مقاله در هنگام تکمیل فرم و ارسال مقاله الزامی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.115.22.fa
برگشت به اصل مطلب